Ey GönülNiyazi-i Mısri Divanı Şerhi

Melami Ali Urfi Efendi

Ey GönülNiyazi-i Mısri Divanı Şerhi
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2018-08-01
YAZAR Melami Ali Urfi Efendi
ISBN 6059559836
DOSYA FORMATI 4,49 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Ali Örfî Efendi'nin “Dîvân-ı Niyâzî-i Mısrî Şerhi” ilk defa gün yüzüne çıkmaktadır. Melâmî azîzlerinden olan Selânikli Ali Örfî Hazretleri,Melâmî pîri Muhammed Nûru'l-Arabî'nin (ö. 1885) yetiştirdiği erenlerdendir. Gürice'nin Polyan beldesinde doğmuştur. Gençliğinde ticaret için Mısır'a giderek uzun zaman kalmış daha sonra Selanik'e gelerek orada ikâmet etmiştir. Âlim ve ârif bir zât olan şârih Selanik'te, Yalılar’daki evinde tâliplerin irşâdıyla meşgul iken 1885 senesinde bekâya göçmüştür. Kabri Selanik Mevlevîhânesi hazîresinde iken bugün kaldırılmıştır. Örfî'nin yirmiye yakın eseri bulunmaktadır. “Dîvân-ı Niyâzî-i Mısrî Şerhi” onun en mühim eserlerinden biridir. Pîr Muhammed Nûr Hazretleri’nin arzûsu ve emriyle kaleme alınan bu eser yine Hz. Pîr’in sohbetlerinden derlenen “Mısrî Niyâzî Dîvânı Şerhi”nden çok farklıdır. Zirâ Hz. Pîr dîvânın doğrudan manâsını esas almıştır. Örfî ise nutk-ı şerîflerin serbest birer çevirisini yapmış, bu arada remizleri tahlil ederek beyitlerin arkasında gizlenen derinlikli manâyı ortaya koymuştur. “Dîvân-ı Niyâzî-i Mısrî Şerhi” iki yazma nüshadan hareketle hazırlanmıştır. Her iki yazma birbirinden önemli farklar taşımaktadır. Biz bu çalışmada önce her iki nüshanın karşılaştırmasını yaparak mukayeseli yeni bir metin kurduk. Kısmen ilâve ve açıklamalarla ortaya koyduğumuz sadeleştirme bu tenkitli metinden hareketle yapılmıştır. Ey hakîkat arayan âşık!Hak erenler buyurmuştur ki, Hz. Mısrî’nin ilâhîyatı bir ledün ilmihâlidir. Bu manâda “Dîvân-ı Niyâzî-i Mısrî Şerhi” için de “bir ledün ilmihâli şerhi” denebilir. Kaldı ki Örfî Hazretleri’nin şerhi, vahdet-i vücûda dair mes’eleleri, Hak ve halk, cem‘ ve fark, tecellî ve mütecellî, tevhîd, vahdet ve kesret, idrâk ve yakîn gibi kavramların ince ayrıntılarını irfânî bir dille vuzuha kavuşturduğu için irfân tâlipleri için anahtar bir kitaptır. Son kalemde bu eser Pîr Muhammed Nûr Hazretlerinin şerhiyle birlikte okunup hazmedildiğinde Hak tâlip ve âşıklarının tefekkür dünyasını genişletecek, gönüllerini ilâhî zevk ile ihyâ edecektir vesselâm. ​

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Ey GönülNiyazi-i Mısri Divanı Şerhi i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Ey GönülNiyazi-i Mısri Divanı Şerhi.

...nı Niyazi Mısrî Şiirler Videolar. niyâzî-i mısrî ... Ey Gönül-Niyazi-i Mısri Divanı Şerhi - Melami Ali Urfi Efendi : %24... ... . gece sayıklar gibi, anlaşılmaz söz ile, sen de mi ey niyazi, irfanı arzularsın? gözün aç, etrâfa bir bak, nice beğler gelip geçti, ne mecnûndur bu fâniye, gönül verip duran insan! ...şiirine yaptığım bestedir.Ev kaydıdır bu yüzden projeye 'Stüdyosuz Kayıtlar' adını verdik şiir :Niyazi-i Mısri Sedat A... Niyazi Mısri Divanı-"Kandedir Cehl ile Zulmet Nefs‐i Su'bânındadır" Beytinin Şerhi. Ey gönül : Niyaz-i Mısri Divanı Şerhi. Başlık E ... Niyâzi mısrî divânı....220-295 ... . Ey gönül : Niyaz-i Mısri Divanı Şerhi. Başlık Ey hakîkat arayan âşık! Hak erenler buyurmuştur ki Hz. Mısrî'nin ilâhîyatı bir ledün ilmihâlidir. Bu manâda "Dîvân-ı Niyâzî-i Mısrî Şerhi" için de "bir ledün ilmihâli şerhi" denebilir. 68 TL. Ey Niyâzî mürşid istersen bu yolda aşka uy Enbiyâ vü evliyâya aşk olupdur reh-nümâ Hz. Pîr Mehmed Niyâzî-i Mısrî Halvetî (1618-1694) dîvân-ı ilâhiyâtındaki nutk-ı şeriflerinde XIII......