Tezkire

Şah Tahmasb-ı Safevi

Tezkire
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2015-10-20
YAZAR Şah Tahmasb-ı Safevi
ISBN 6056555640
DOSYA FORMATI 10,60 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

“Senin baban Şah İsmail rahmetli, benim babamla savaştı. Sen de şecaat iddiasındasın. Gel savaşalım. Savaşmazsan bir daha şecaatte bulunma.”Onun mektubuna cevap olarak şöyle yazdım. Bütün varlıklardan daha büyük olan, şanı yüce Hz. Rab'dir ve şerefli kelâmında kâfirlerle yaptığınız cihat ve gazâda kendinizi tehlikeye atmayınız diye buyurmuştur. Allah der ki “Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.” (Kur'an, 2/195) Kâfirlerle gazâ yaparken tehlikeden men buyrulmuşken, sayıca on kişinin karşısında bir kişinin bile olmadığı iki Müslüman ordunun savaşması için nasıl fetva veririm ve bu Müslümanları tehlikeye atarım? Babamın sizin babanızla savaştığı gün Durmuş Hân ile çeşitli beyler, hatta ordusunun tamamı sarhoştu. Akşamdan sabaha dek şarap içip savaşa yönelmişlerdi. Bu olay son derece akıl dışı ve kötü olmuştu. O tarihten itibaren ben, Çaldıran savaşı hikâyesinin gündeme geldiği her zaman, Durmuş Hân'a beddua ediyorum.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Tezkire i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Tezkire.

...zkire-i Şuʻarâ-yı Âmid. şairden zayıf bulduğu şaire doğru; bazıları da sosyal yaşamdaki mevkilerine göre kendilerince bir sıralama yaparak kayda geçirmekteydiler ... Bu Sayfadan Tezkire Hakkında Bilgi Alabilirsiniz. ... . tezkirecilik anlayışına göre, tezkire yazarının temel amacı... Araplar, bu tür kitaplara tabakat adını verdiler. Tezkire, bunun Türkler ve İranlılar tarafından kullanılan adıdır. Tezkire kelimesinin asıl kullanılış yeri şair biyografileridir. Türk Edebiyatı'nda tezkire yazma geleneğinin temeli Ali Şir Nevaî'nin Mecâlisü'n-Nefâis adlı eserine dayanır. Bunların dışında da yazılmış çok sayıda tezkir ... Tezkire - Tyt Türçe - Ayt Edebiyat ( Yks ) / Soner Hoca ... . Türk Edebiyatı'nda tezkire yazma geleneğinin temeli Ali Şir Nevaî'nin Mecâlisü'n-Nefâis adlı eserine dayanır. Bunların dışında da yazılmış çok sayıda tezkire mevcuttur. ...kültüründe tezkire denildiğinde öncelikle şair biyografilerini içeren eserler (tezkire-i şuarâ/tezkiretü'ş-şuarâ) akla gelir. ve Sehî Bey olmak üzere Türkçe tezkire müelliflerini büyük ölçüde etkilemiştir. TEZKİRE. Çeşitli meslek dallarından önemli şahsiyetlerin hayatlarını anlatan eserlere denir. Sözlükte "sözü edilen, bahsi geçen" anlamlarına gelir. İlk Türkçe tezkire Ali Şir NEVAİ'nin Mecalisü'n Nefais adlı eseridir. Anadolu'da ilk tezkire Sehi Bey'İn Heşt Behişt adlı eseridir. Bu eser Nevai'yi örnek alır, ancak onun gibi kronolojik sıralama yapmaz. Şair ve ilk tezkire yazarı olan Sehî Bey, Edirne'de doğdu. Asıl adı belli değildir. Tezkire-i Sehî olarak da bilinen tezkire, bir önsöz, her birine "bihişt" (cennet) adı verilen sekiz tabaka ve bir hâtimeden oluşur. Tezkire kelimesi, eski kültürümüzde tarihi ve edebi bir terim olarak da kullanılmaktadır. Tezkire-i ilmiye (alimler tezkiresi), tezkiretü'l-hattatin (hattatlar tezkiresi) gibi. Arapça kökenli bir sözcük olan tezkire, "hatırlamaya vesile olan şey" anlamına gelir. Tezkire, günümüzdeki biyografi türünün benzeri ve tam olmasa da karşılığıdır. Tezkire: Çeşitli sınıftan meşhur insanların, özelikle şairlerin biyografileri. Örn: Ali Şir Nevai, Mecalisün-nefais; Lâtifî, Tezkire; Sehî, Tezkire; Kınalızade Hasan Çelebi, Tezkiretüş-şuara... ESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARINDAN ŞAİR TEZKİRELERİ. Ünite 1. Tezkire Türünün Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi. Tezkireler hem şairlerin biyografilerini hem de şiirlerinden örnekleri içerir. Tezkire Türünün Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi. Tezkire ve Tezkirecilik Nedir? Tezkire, Arapça ' z k r' kökünden türemiş, tefile vezninde bir kelimedir; hatırlamaya vesile olan şey anlamına gelir. TEZKİRE; Alm. 1. Biographienwerk (n), 2. Vermer (m), 3. Bescheinigung, Schein (m), Fr. Tezkire kelimesi, eski kültürümüzde târihî ve edebî bir terim olarak da kullanılmaktadır. Tezkire-i Şafayi (Nuhbetü'l-aşar min feva'idi'l-eş'ar), Mustafa Şafayi Efendi, Pervin Çapan, Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviye, Esrar Dede, İlhan Genç, Tezkire-i Mucip, Kudret Altun Tezkere ya da Tezkire ne demek? TEZKERE (TEZKİRE), Arapça zikr den türemiş sözcük: Hatırlatmaya yarayan, haber ileten kısa yazı, küçük mektup anlamına gelir. Tezkire kelimesi, eski kültürümüzde târih...