2019 KPSS Tarih Konu Anlatımı

Dr. Cahide Bolat

2019 KPSS Tarih Konu Anlatımı
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2018-12-10
YAZAR Dr. Cahide Bolat
ISBN 6056885846
DOSYA FORMATI 9,54 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Başta KPSS olmak üzere ÖSYM’nin yaptığı tüm sınavlar için hazırlanan bu kitap, yalın ve akıcı anlatımı ile öğrenmeyi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. KPSS’ye hazırlanırken öğren­cilerin en çok çalışmaları gereken derslerin başında “Tarih” gelmektedir. Çünkü Tarih bran­şında anlatılan olaylar zamanla unutulmakta, bu da aynı dersin tekrar tekrar çalışmasını gerektirmektedir. Bir süre sonra öğrenciler Tarih dersine karşı soğuyabilmektedir. Bunun nedeni tarihin öğrencilere sunulma biçimidir. Bizler de bunu fark ederek yıllarca öğretmenlik yapmış olmanın verdiği cesaret ve birikimle sizler için doyurucu, akıcı ve farklı bir tarih kita­bı hazırlamayı uygun gördük. Kitabı incelediğinizde sıradan bir tarih kitabıyla karşı karşıya olmadığınızı göreceksiniz. Doyurucu konu anlatımının yanı sıra çözümlü sorular ve testler, konu tekrarlama çalışması tarihi anlamada işinizi kolaylaştıracaktır. Soruları çözerken kita­bın en ayırt edici özelliklerinden biri olan KPSS formatında sorularla karşı karşıya olduğu­nuzu göreceksiniz. Tarih Dersi Nasıl ÇalışılmalıTarih Dersinde Öğrencilerin Dikkat Etmesi Gereken Konular BÖLÜM 1: İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİA. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı1. Türk Adı ve Anlamı2. Türklerin Anayurdu3. Orta Asya Kültür Merkezleri4. Türklerin Orta Asya’dan Göç Etmelerinin Nedenleri5. Orta Asya’dan Yapılan Göçlerin Yönleri6. Orta Asya’dan Yapılan Göçlerin SonuçlarıB. Orta Asya’da Kurulan Türk Devletleri1. İskitler (Sakalar) (M.Ö. VIII-M.Ö. III)2. Asya Hun Devleti (MÖ 3. yy - MS3.yy)3. Kavimler Göçü (375)4. Avrupa Hun Devleti (375-469)5. I. Göktürk Devleti (552-630)a) Kürşad Ayaklanması (639)6. II. Göktürk Devleti (Kutluk Devleti) (682-744)7. Uygurlar (745-845)C. Orta Asya’da Kurulan Diğer Türk DevletleriD. Orta Asya Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık1. Devlet Yönetimia) Devlet Yönetim Biçimib) Kurultay (Toy - Meclis)c) Diğer Devletlerde Kurultayd) Ülke Yönetimindeki İdarecilere) Yönetim Anlayışıf) Devletin Yıkılış Nedenleri2. Ordu3. Din ve İnanışa) Türklerin Kabul Ettiği Dinlerb) Türklerde Dini Düşünce4. Hukuk5. Yazı, Dil ve Edebiyat6. Bilim ve Sanata) Bilimb) Türklerin Kullandıkları Takvimlerc) Tıpta Gelişmelerd) Sanat7. Sosyal ve Ekonomik Yaşama) Sosyal Yaşamb) Ekonomik YaşamTEST 1ÇözümlerTEST 2 BÖLÜM 2: İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ VE BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİA. Türklerin İslamiyete Geçişleri1. Türklerin İslamiyeti Kabul Etme Aşamaları2. Talas Savaşı (751)3. Türklerin İslamiyeti Kabul Etmelerinde Rol Oynayan EtkenlerB. İlk Müslüman Türk Devletleri1. Karahanlılar (840-1212)2. Gazneliler - Yeminiler (969-1187)3. Mısır’da Kurulan Türk - İslam DevletleriC. Moğol İmparatorluğuD. Diğer Türk - İslam DevletleriE. Büyük Selçuklu Devleti (1038-1157)F. Anadolu’da Kurulan İlk Türk BeylikleriG. İlk Müslüman Türk Devletleri ve Büyük Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Uygarlık1. Devlet Yönetimia) Divanlarb) Büyük Selçuklu Devletinde Divanlarc) Divan-ı Saltanatta Yer Alan Görevlilerd) Saray Görevlilerie) Taşra Yönetimindeki Görevliler2. Ordu3. Toprak4. Hukuk5. Sosyal ve Ekonomik Yaşam6. İlk Müslüman Türk Devletlerinde Dil7. İlk Müslüman Türk Devletleri’nde Edebi Eserler8. Bilim9. Sanata) İlk Müslüman Türk Devletleri ve Büyük Selçuklu Devleti’nde Mimarib) İlk Müslüman Türk Devletleri ve Büyük Selçuklu Devleti’nde Süsleme Sanatlarıc) Süsleme Sanatlarının Kullanımı10. Türk - İslam Devletlerinde MimariTEST 1ÇözümlerTEST 2 BÖLÜM 3: ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİA. Anadolu Selçuklu Devleti (1077-1308)1. Anadolu Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu ve GenişlemesiB. Anadolu’da İkinci Türk Beylikleri Dönemia) Anadolu Selçuklu Devleti Yıkıldıktan Sonra Anadolu’da Kurulan İkinci Türk Beyliklerib) Akkoyunlu Devleti (1403-1502)c) Karakoyunlu Devleti (1380-1858)C. Anadolu Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Uygarlık1. Devlet Yönetimia) Divan’ın Üyelerib) Divan’ın Bölümleri2. Ordu3. Taşra Teşkilatı4. Toprak Yönetimi5. Maliye6. Sosyal ve Ekonomik Yaşama) Ahi Teşkilatı7. Hukuk8. Din ve İnanış9. Anadolu Selçuklu ve Beyliklerde Dil10. Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Edebiyat11. Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Bilim12. Sanat13. Süsleme Sanatları14. Anadolu Selçuklu Mimari EserlerTEST 1ÇözümlerTEST 2 BÖLÜM 4: OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE UYGARLIKA. Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık1. Devlet Yönetimia) Yönetim Anlayışıb) Yönetim Uygulamalarıc) Divan-ı Hümayun (Bakanlar Kurulu)d) Divan Çeşitlerie) Osmanlı Devleti’nde Kayıt Defterlerif) Sarayın Bölümlerig) İstanbul’un Yönetimi2. Memleket Yönetimia) Klasik Dönem Memleket Yönetimib) 1864 Vilayet Nizamnamesic) Osmanlı Taşra Teşkilatı (1871)d) Taşra’daki Görevlilere) Eyaletlerde İdari Sıralama3. Toprak Yönetimi4. Ordua) Kapıkulu Askerlerib) Eyalet Askerleric) Donanma5. Maliyea) Osmanlı Hazinesib) Osmanlı Devleti’nde Parac) Lonca Teşkilatıd) Vergi Sistemie) Ekonomik Faaliyetlerf) Osmanlı Devleti’nde Bankalar6. Hukuka) Osmanlı Devleti’nde Hukuk Sistemib) İlmiye Teşkilatıc) Osmanlı Mahkemeleri7. Osmanlı Toplumu8. Eğitima) Klasik Dönem Eğitimb) Medrese Bölümleric) Saray Eğitimid) Batı Tarzında Açılan Eğitim Kurumlarıe) Osmanlı Devleti’nde Ünlü Bilim Adamları ve Eserleri9. Yazı, Dil ve Edebiyata) Dilb) Tarih Yazıcılığıc) Osmanlı Devleti’nde Edebiyat10. Osmanlı Sanatıa) Süsleme Sanatlarıb) Osmanlı Sanatında Batı Etkisi11. Basın ve Yayına) Osmanlı Basınıb) İstibdat Dönemi Yurt İçi Basınıc) İstibdat Dönemi Yurt Dışı Basın (Jöntürk Gazeteleri)12. Osmanlı Sanat Eserleria) Dini Mimarib) Sivil Mimari13. Osmanlı Padişahları ve MahlaslarTEST 1ÇözümlerTEST 2 BÖLÜM 5: OSMANLI DEVLETİ SİYASİ TARİH ANTLAŞMALARA. Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi (1299-1453)1. Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi (1299-1453)2. Osman Bey Dönemi (1281-1324)3. Orhan Bey Dönemi (1324-1362)a) Orhan Bey Döneminde Devletin Teşkilatlanmasıb) Osmanlı Devleti’nin İskanlaştırma Politikası (Yerleştirme)4. I. Murat Dönemi (Hüdavendigar, 1362-1389)a) I. Murat Döneminde Devletin Teşkilatlanması5. I. Bayezıd (Yıldırım) Dönemi (1389-1402)6. Fetret Devri (1402-1413)7. I. Mehmet (Çelebi) Dönemi (1413–1421)8. II. Murat Dönemi (1421 -1451)B. Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi (1453-1579)1. Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet) Dönemi (1451-1481)a) İstanbul’un Fethi İçin HazırlıklarEyüp SultanTürbesi (1459)b) Fatih’in Anadolu Siyasetic) Fatih’in Batı Siyasetid) Fatih’in Denizlerde Siyasetie) Fatih Döneminde Diğer Gelişmelerf) Kanunname-i Al-i Osmani2. II. Bayezıd (Sofu) Dönemi (1482-1512)3. Yavuz Sultan Selim Dönemi (1512-1520)4. Kanuni Sultan Süleyman (I. Süleyman) Dönemi (1520-1566)a) Kanuni Dönemi İç İsyanlarb) Kanuni Dönemi Batı’da Gelişmelerc) Kanuni Dönemi Doğu’da Gelişmelerd) Kanuni Dönemi Denizlerde Gelişmelere) Hint Deniz Seferleri (1538-1553)f) Kanuni Dönemi Diğer Gelişmeler5. Sokullu Mehmet Paşa (1564-1579)a) Siyasi Olaylarb) Sokullu Mehmet Paşa’nın ProjeleriC. Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi (1579 - 1699)1. Osmanlı – İran İlişkileri2. Osmanlı – Venedik İlişkileri3. Osmanlı – Lehistan İlişkileri4. Osmanlı – Avusturya İlişkileri5. Osmanlı – Rus İlişkileri6. Duraklamanın İç Nedenleri7. Duraklamanın Dış Nedenleri8. Duraklama Dönemi İsyanlara) İstanbul İsyanları (Merkez)b) Celal İsyanlarıc) Eyalet İsyanları9. XVII. Yüzyıl Islahatlarıa) XVII. Yüzyıl Islahatlarının Genel Özelliklerib) III. Mehmed Dönemi Islahatları (1595 - 1603)c) I. Ahmet Dönemi Islahatlard) Kuyucu Murat Paşa Islahatlarıe) Tiryaki Hasan Paşa Islahatlarıf) II. Osman (Genç Osman) Islahatlarıg) IV. Murat Dönemi Islahatlarh) Kemankeş Kara Mustafa Paşa Islahatlarıı) IV. Mehmet Dönemi Islahatlarıi) Tarhuncu Ahmet Paşa Islahatlarıj) Köprülüler DönemiD. Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi (1699 - 1792)1. Gerileme Döneminin Siyasi Genel Özellikleri2. Osmanlı - Rus İlişkileri3. Osmanlı - Avusturya İlişkileri4. Osmanlı - İran İlişkileri5. Osmanlı - Fransız İlişkileri6. Gerileme Dönemi Islahatları (XVIII.Yüzyıl)a) Gerileme Dönemi’nin Genel Özelliklerib) Lale Devri (1718-1730)c) I. Mahmut Dönemi (1730-1754)d) III. Osman Dönemi (1754-1757)e) III. Mustafa Dönemi (1757-1774)f) I. Abdülhamit Dönemi (1774-1789)g) III. Selim (1789-1808)h) XVIII. Yüzyılda Yönetim ve Bürokraside DeğişikliklerE. Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi (En Uzun Yüzyıl / Bitmeyen Yüzyıl / 1792-1909)1. Dağılma Döneminin Genel Özellikleri2. Milliyetçilik Hareketleria) Sırp İsyanı (1804-1878)b) Yunan (Rum) İsyanı (1820-1829)3. Mısır Meselesi (Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı)a) Kütahya Antlaşması (1833)b) Hünkar İskelesi Antlaşması (1833)c) Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi (1838)d) Mısır Sorunu’nun Uluslar Arası Alanda Çözümlenmesie) Boğazlar Sorunu’nun Uluslar Arası Alanda Çözümlenmesi4. Kırım Savaşı (1853-1856)a) Paris Antlaşması (1856)5. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi)a) Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması (1878)b) Berlin Antlaşması (1878)c) Halepa Fermanı (1878)6. XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Toprak KayıplarıTEST 1 BÖLÜM 6: AVRUPA TARİHİA. Orta Çağ’da Avrupa (375-1453 / Kavimler Göçü / İstanbul’un Fethi)1. Kavimler Göçü (375)2. Kiliseve Papalığın Güçlenmesi3. Feodalite (Derebeylik)4. Haçlı Seferleri (1096-1270)5. Magna Charta (Liberteum - Büyük Şart - 1215)6. Yüzyıl Savaşları (1337-1453)7. Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans / 395-1453)8. Orta Çağ’da Avrupa’da Tarikatlar9. Orta Çağ’da SanatB. Yeni Çağ’da Avrupa (1453 - 1789 / İstanbul’un Fethi - Fransız İhtilali)1. 15. ve 16. Yüzyıllarda Avrupa2. Yeni Çağ Başlarında Avrupa’da Bilim ve Teknikte Gelişmeler3. Coğrafi Keşiflera) İlk Keşifler4. Rönesans5. Reform6. Güller Savaşı (Çifte Gül Savaşı / 1453-1485)7. Seksen Yıl Savaşı (Hollanda’nın Bağımsızlığı / 1566-1648)8. Otuz Yıl Savaşları (Mezhep Savaşları - 1618-1648)9. Aydınlanma Çağı (XVIII.yy)a) Bilimin Gelişmesini Sağlayan Bilim Adamları10. Sanayi İkılabı11. Yedi Yıl Savaşları (1756-1763)12. ABD’nin Kuruluşu (1776)C. Yakın Çağ’da Avrupa (1789 Fransız İhtilali ile Başlayan Dönem)1. Fransız İhtilali (1789)2. Viyana Kongresi (1815)3. 1830 İhtilalleri4. 1848 İhtilalleri5. Macar Mültecileri Sorunu (1848)6. İtalya ve Almanya’nın Siyasi Birliklerini Sağlamaları7. İnsan Haklarının Gelişimi ile İlgili Belgelerİnsan Hakları Evrensel Bildirisi (10 Aralık 1948)Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi7. Avrupa Tarihi ŞemasıTEST 1 BÖLÜM 7: OSMANLI DEVLETİ’NDE DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARIA. II. Mahmut Dönemi Islahatları (1808-1839)1. Dağılma Dönemi Islahatlarının (XIX.yy) Genel Özellikleri2. II. Mahmut Dönemi (1808-1839)a) Sened-I İttifak (1808)b) Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi (1838)c) Tepedelenli Ali Paşa İsyanı (1822)d) Yönetim Alanında Yapılan Yeniliklere) Askeri Alanda Yapılan Yeniliklerf) Ekonomi Alanında Yapılan Yeniliklerg) Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan YeniliklerB. Tanzimat Dönemi (1839-1876)1. Tanzimat Fermanı (Gülhane Hattı Hümayunu - 1839)a) Tanzimat Fermanı’nın İçeriğib) Tanzimat Fermanı’nın Önemic) Muhassıl Meclisleri2. Islahat Fermanı (1856)a) Islahat Fermanı’nın İçeriğib) Islahat Fermanı’nın Önemi3. Sultan Abdülmecid Dönemi Islahatlar (1839-1861)4. Abdulaziz Dönemi (1861-1876)C. Meşrutiyet Dönemi1. I. Meşrutiyet Dönemi (1876-1878)a) Kanun-i Esasi’nin Özelliklerib) I. Meşrutiyet’in Önemic) İstibdat Dönemi - II. Abdülhamit (1878-1908)d) Islahatlar Şeması (1839-1909)TEST 1ÇözümlerTEST 2 BÖLÜM 8: XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞUA. II. Meşrutiyet Dönemi (1908-1918)1. II. Meşrutiyet’in İlan Edilmesinin Nedenleri2. II. Meşrutiyet Dönemi Toprak Kayıpları3. 31 Mart Olayı (13 Nisan 1909)4. 1909 yılında 1876 Anayasası’nda Yapılan Değişikliklera) Enver Paşa (1881-1922)b) Talat Paşa (Mehmet Talat - 1874-1921)5. II. Meşrutiyet Dönemi’nde Kurulan Partiler6. Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet Dönemi Fikir AkımlarıB. Trablusgarp Savaşı (1911-1912)C. Balkan Savaşları (1912-1913)1. I. Balkan Savaşı (1912)a) Bab-ı Ali Baskını (Sopalı Seçimler) (23 Ocak 1913)b) Londra Antlaşması (30 Mayıs 1913)2. II. Balkan Savaşı (1913)3. II. Balkan Savaşı’ndan Sonra Yapılan Antlaşmalara) Bükreş Antlaşması (1913)b) İstanbul Antlaşması (1913)c) Atina Antlaşması (1913)TEST 1Çözümler BÖLÜM 9: I. DÜNYA SAVAŞI ve SONUNDA OSMANLI DEVLETİA. I. Dünya Savaşı (1914-1918)1. I. Dünya Savaşı’nın Nedenleri2. Almanya’nın, Osmanlı Devleti’nin Kendi Yanında Savaşa Girmesini İstemesinin Nedenleri3. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Girme NedenleriB. I. Dünya Savaşı’nda Cepheler1. Kafkas Cephesi2. Çanakkale Cephesi3. Irak Cephesi4. Kanal Cephesi5. Suriye ve Filistin Cepheleri6. Hicaz - Yemen Cephesi7. Galiçya, Makedonya ve Romanya Cepheleri8. Osmanlı Devleti’nin Paylaşımı İçin Yapılan Gizli Antlaşmalar9. ABD’nin Savaşa Girmesia) Monroe Doktrinib) Wilson İlkeleri (8 Ocak 1918)10. I. Dünya Savaşı Sonunda Mağlup Devletlerin İmzaladıkları Ateşkes AntlaşmalarıC. Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918)1. Mondros Mütarekesi’nin İmzalanması2. Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919 - 24 Aralık 1920)3. I. Dünya Savaşı Sonunda Yapılan Barış Antlaşmaları4. I. Dünya Savaşı’nın SonuçlarıD. I. Dünya Savaşı Sonunda Kurulan ÖrgütlerE. Mondros Mütarekesi Sonrasında Anadolu’da Kurulan Cemiyetler1. Azınlıklar Tarafından Kurulan Zararlı Cemiyetler2. Türkler Tarafından Kurulan Milli Varlığa Düşman Cemiyetler3. Milli Cemiyetler (Yararlı)4. İşgallere Karşı Osmanlı Yönetiminin Tutumu5. Kuvayi MilliyeTEST 1ÇözümlerTEST 2 BÖLÜM 10: MİLLİ MÜCADELENİN HAZIRLIK DÖNEMİ - KONGRELERA. Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemia) Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’a Gelmesib) Mustafa Kemal’in İstanbul’da Yaptığı Çalışmalarc) Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkması (19 Mayıs 1919)B. Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)C. Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)D. Erzurum Kongresi (23 Temmuz - 7 Ağustos 1919)E. Balıkesir Kongresi (26 - 30 Temmuz 1919)F. Afyonkarahisar Kongresi (2 Ağustos 1920)G. Pozantı Kongresi (5 Ağustos 1920)H. Nazilli Kongresi (6 - 9 Ağustos 1919)I. Alaşehir Kongresi (16 - 25 Ağustos 1919)J. Sivas Kongresi (4 - 11 Eylül 1919)1. İstanbul Hükümeti’nin Sivas Kongresi’ni Engelleme Girişimleria) Ali Galip Olayıb) Ankara Valisi Muhittin Paşa’nın Girişimleric) İngiliz Girişimleri2. Sivas Kongresi’nin Toplanması3. Amiral Bristol Raporu (12 Ekim 1919)4. General Harbourd Raporu (16 Ekim 1919)5. Şeyh Recep Olayı (19 Ekim 1919)K. Amasya Görüşmeleri (Protokol - 20 - 22 Ekim 1919)a) Temsil Kurulunun Ankara’ya Gelmesi (27 Aralık 1919)L. Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması (12 Ocak 1920)M. Misak-ı Milli Kararları (28 Ocak 1920)a) İstanbul’un Resmen İşgali (16 Mart 1920)b) İstanbul’un İşgalinden Sonra Temsil Heyeti’nin Aldığı ÖnlemlerN. Milli Mücadele ve Gazeteler1. Osmanlı Gazeteleri2. Milli Mücadeleyi Destekleyen İstanbul Basını3. Milli Mücadeleyi Destekleyen Anadolu Basını4. Milli Mücadeleye Zararlı İstanbul ve Anadolu BasınıTEST 1ÇözümlerTEST 2 BÖLÜM 11: TBMM’NİN AÇILMASI VE SİYASİ GELİŞMELERA. TBMM’nin Açılışı (23Nisan1920)1. I. TBMM’nin Açılışı (23 Nisan 1920)2. Mustafa Kemal’in Önergesi (24 Nisan 1920)3. I. TBMM’de Gruplar4. I. TBMM’nin Özellikleri5. I. TBMM’de Gerçekleşenler (1923-1927)6. İcra Vekilleri Heyeti (1920’de Açılan TBMM ve 11 Bakan)7. I. TBMM’nin Çıkardığı KanunlarB. TBMM’ye Karşı Yapılan Ayaklanmalar1. 1920’de Çıkan Ayaklanmalar2. TBMM’ye Karşı Ayaklanmaların Nedenleri3. Ayaklanmaların İçeriği4. TBMM’nin Ayaklanmalara Karşı Aldığı ÖnlemlerC. 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye - 20 Ocak 1921)1. 1921 Anayasası’nın Maddeleri2. 1921 Anayasası’nın Özellikleri3. TBMM Binası Tarihçe4. TBMM’ye Karşı Yapılan Ayaklanmalar HaritasıE. Sevr Barış Antlaşması (10 Ağustos 1920)1. Sevr Antlaşması’nı Geciktiren Nedenler2. Sevr Antlaşması’nın HükümleriF. Kuvayi Milliye ve Düzenli Ordunun Kurulması1. Gediz Muhaberesi2. Ulusal Ordunun Kurulmasının Nedenleri3. Bilecik Görüşmesi (5 Aralık 1920)TEST 1ÇözümlerTEST 2 BÖLÜM 12: KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER - LOZAN ANTLAŞMASIA. Doğu Cephesi1. Ermeni Sorunu2. Gümrü Antlaşması (2 - 3 Aralık 1920)3. Gürcistan ile Batum Antlaşması (23 Şubat 1921)B. Güney CephesiC. Batı Cephesi1. I. İnönü Savaşı (6 - 10 Ocak 1921)a) Londra Konferansı (23 Şubat - 12 Mart 1921)b) Türk - Afgan Dostluk Antlaşması (1 Mart 1921)c) İstiklal Marşı’nın Kabulü (12 Mart 1921)d) Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)2. II. İnönü Savaşı (23 Mart - 1 Nisan 1921)a) Aslıhanlar ve Dumlupınar Muharebesi (8 - 11 Nisan 1921)3. Kütahya - Eskişehir Savaşları (10 - 24 Temmuz 1921)a) Maarif Kongresi, (16 - 21 Temmuz 1921)b) Mustafa Kemal Paşa’nın Başkomutan Seçilmesi (5 Ağustos 1921)c) Tekalif-i Milliye Emirleri (Ulusal Yükümlülükler 7 - 8 Ağustos 1921)4. Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos - 13 Eylül 1921)a) Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)b) Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)c) İtilaf Devletleri’nin Barış Teklifleri5. Büyük Taarruz ve Başkumandan Meydan Muharebesi (26 Ağustos - 9 Eylül 1922)a) Çanakkale OlayıD. Mudanya Ateşkes Antlaşması (11 Ekim 1922)a) Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)E. Lozan Barış Konferansı (20 Kasım 1922 - 4 Temmuz 1923)a) Lozan Barış GörüşmeleriF. Lozan Antlaşması (24 Temmuz 1923)SınırlarKapitülasyonAzınlıklarBoğazlarBorçlarPatrikhaneYabancı OkullarMısır ve KıbrısRodos Dâhil On İki Adaİstanbul’un TeslimiTicaret, Sağlık ve AdaletLozan Antlaşması’na Bağlı Ek Ticaret AntlaşmasıG. II. Türkiye Büyük Millet Meclisi - 1923a) II. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılmasıb) II. TBMM Döneminde Gerçekleştirilen Çalışmalarc) Atatürk Döneminde Genel SeçimlerTEST 1ÇözümlerTEST 2 BÖLÜM 13: ATATÜRK İNKILAPLARIA. Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar1. Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)2. Ankara’nın Başkent Olması (13 Ekim 1923)3. Cumhuriyetin İlanı4. Atatürk Dönemi Başbakanlar5. 1924 Anayasası (20 Nisan 1924)6. 1924 Anayasası’nda Yapılan Değişiklikler7. Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)a) Halifeliğin Kaldırılması ile Birlikte Aynı Tarihte Gerçekleşen GelişmelerB. Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş Denemeleri1. Cumhuriyet Halk Fırkası (9 Eylül 1923)2. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (17 Kasım 1924)a) Nasturi Ayaklanması (1924)3. Şeyh Sait İsyanı (13 Şubat 1925)4. Mustafa Kemal Paşa’ya Suikast Girişimi (16 Haziran 1926)5. Serbest Cumhuriyet Fırkası (12 Ağustos 1930)6. Menemen Olayı (23 Aralık 1930)7. Diğer GelişmelerC. Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar1. Türk Medeni Kanunu’nun Kabulü (17 Şubat 1926)a) Hukuk Alanında Yapılan Diğer Yenilikler2. Bozkurt - Lotus Olayı (1926)D. Eğitim ve Kültür Alanındaki Yapılan İnkılaplar1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924)a) Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun2. Yeni Türk Harflerinin Kabulü (1 Kasım 1928)3. Atatürk Dönemi’nde Üniversite ve Kültür Çalışmaları4. Türk Tarih Kurumu’nun Kuruluşu (15 Nisan 1931)5. Türk Dil Kurumu’nun Kuruluşu (12 Temmuz 1932)E. Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar1. Şapka Kanunu (25 Kasım 1925)2. Tekke, Zaviyeve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925)3. Takvim, Saat, Rakam ve Ölçülerde Değişiklik4. Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)5. Kadın Haklarının Kabulü6. Sağlık Alanında GelişmelerF. Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar1. Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet Dönemi’ne Kalan Ekonomik Yapı2. İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat 1923)a) Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti (12 Aralık 1929)b) Ali İktisat Meclisi (1927-1935)3. Tarım Alanında Gelişmeler4. Ticaret Alanında Gelişmeler5. Sanayi ve Madencilik Alanında Gelişmeler6. Devletçilik Politikasının Uygulanması (1930-1938)7. Bayındırlık ve Ulaştırma Alanındaki Gelişmeler8. 1982 Anayasası’nda Yer Alan İnkılap Kanunları9. Atatürk İnkılapları ŞemasıTEST 1ÇözümlerTEST 2 BÖLÜM 14: ATATÜRK İLKELERİA. Atatürkçülüğün TanımıB. CumhuriyetçilikC. MilliyetçilikD. HalkçılıkE. DevletçilikF. LaiklikG. İnkılapçılıkH. Bütünleyici İlkelerTEST 1ÇözümlerTEST 2 BÖLÜM 15: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI (1923-1938)1. Yabancı Okullar Sorunu (Fransa)2. Musul Sorunu (İngiltere)a) Haliç Konferansı (19 Mayıs 1924)b) Brüksel Hattı3. Bozkurt - Lotus Olayı (1 Ağustos 1926 - Fransa)4. Adana - Mersin Demiryollarının Satın Alınması (1929 - Fransa)5. Nüfus Mübadelesi (10 Haziran 1930 - Yunanistan)6. Osmanlı Borçları Sorunu (Fransa)7. Milletler Cemiyeti’ne Giriş (18 Temmuz 1932)8. Vagon - Lits Olayı (1933 - Fransa)9. Razgrad Olayı (1933)10. Balkan Antantı (9 Şubat 1934)11. Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi (20 Temmuz 1936)12. Sadabat Paktı (8 Temmuz 1937)13. Nyon Antlaşması (14 Eylül 1937)14. Hatay Sorunu (30 Haziran 1939 - Fransa)a) Sandler Raporu (27 Ocak 1937)TEST 1ÇözümlerTEST 2 BÖLÜM 16: ATATÜRK’ÜN HAYATIA. Atatürk’ün Hayatı1. Atatürk Kronolojisi (1881 - 1938)2. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları BÖLÜM 17: XX. YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYAA. I. Dünya Savaşı ve Sonuçları1. I. Dünya Savaşı (1914-1918)2. Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)3. I. Dünya Savaşını Bitiren Antlaşmalar4. I. Dünya Savaşı’nın Sonuçları5. I. Dünya Savaşı Sonunda Anadolu’nun Durumu6. Birinci Dünya Savaşı Sonunda Kurulan ÖrgütlerB. Sovyetler Birliği (SSCB)1. Rusya’da Bolşevik İhtilali2. Sovyet Rusya’nın Diğer Devletlerce Tanınması3. I. Dünya Savaşı Sonrasında Sovyet Rusya’nın Tarafsızlık Politikası4. II. Dünya Savaşı Sonunda Rusya5. Sovyetlerin Türkistan’ı Parçalama Çalışmalarıa) Basmacı Hareketib) Zeki Velidi Togan (1890-1970)C. Orta Doğu’da Gelişmeler1. İngiltere ve Orta Doğu2. Fransa ve Orta DoğuD. XX. Yüzyıl Başlarında Japonya1. Japonya’nın GelişmesiE. Dünya Ekonomik BunalımıF. Devletlerde Rejim Değişiklikleri1. İtalya (Faşizm)2. Almanya (Nazizm)3. İspanyaG. İki Savaş Arası Dönemde Dünyaa)Albert Einstein (1879-1955) BÖLÜM 18: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞIA. İkinci Dünya Savaşı’nda Devletler1. Japonya2. İtalya3. Almanyaa) Hayat Sahası (Yaşam Alanı)b) Yatıştırma Politikası (İngiltere)c) Maginot Hattı Majinot)d) Savaşın Başlaması (1939)B. İkinci Dünya Savaşı’nın NedenleriC. II. Dünya Savaşı KronolojisiD. II. Dünya Savaşı’nda Cepheler Kronolojisia) Atlantik BildirisiE. İkinci Dünya Savaşı’nda Konferanslar1. Arkadya Konferansı (22 Aralık 1941 - 14 Şubat 1942)2. Casablanca Konferansı (14 - 24 Ocak 1943)3. Washington Konferansı (12 - 26 Mayıs 1943)4. Quebec Konferansı (14 - 24 Ağustos 1943)5. Moskova Konferansı (19 - 30 Ekim 1943)6. İngiltere - Türkiye 5 - 6 Kasım 1943 Kahire Görüşmeleri7. Kahire Konferansı (22 - 26 Kasım 1943)8. Tahran Konferansı (28 Kasım - 1 Aralık 1943)9. İkinci Moskova Konferansı (9 - 20 Ekim 1944)10. Yalta Konferansı (4 - 11 Şubat 1945)11. Potsdam Konferansı (17 Temmuz - 2 Ağustos 1945)12. Paris Barış Antlaşması (10 Şubat 1947)13. Birleşmiş Milletler Örgütü (24 Ekim 1945 - New York)a) Birleşmiş Milletlerin Temel KuruluşlarıF. ll. Dünya Savaşı’nın Sonuçları1. Siyasi Sonuçlar2. Ekonomik Sonuçlar3. İnsan Hakları İhlalleriG. ll. Dünya Savaşı’nda Türk Dış Politikası (İsmet İnönü Dönemi - 1938-1950)1. İsmet İnönü Dönemi Başbakanlar2. Ankara Paktı (19 Ekim 1939)3. Türkiye - Almanya Saldırmazlık Paktı (18 Haziran 1941)4. Türk - Rus Saldırmazlık Paktı (25 Mart 1941)5. Yalta Konferansı ve Türkiye (11 Şubat 1945)6. Adana Görüşmeleri (30 Ocak - 1 Şubat 1943)7. Eden - Menemencioğlu Görüşmesi (5 - 6 Kasım 1943)8. Tahran Konferansı (28 Kasım - 1 Aralık 1943)9. Kahire Konferansı (4 - 6 Aralık 1943)H. ll. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye Etkileri1. İsmet İnönü Dönemi (1938-1950)TEST 1BÖLÜM 19: SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ (1945-1991)A. ll. Dünya Savaşı Sonrasında Genel Durum1. II. Dünya Savaşı Sonrasına Genel Bakış2. II. Dünya Savaşı Sonunda Beş Barış AntlaşmasıB. Sovyet Bloku Dışında Komünist Rejimlerin KurulmasıYugoslavya’nın Cominform’dan Çıkarılması (1948)Sovyet Rusya’nın Çekoslavakya’yı İşgali (1968)C. Sovyet Modeline Göre Ekonomik ve Sosyal Düzenin KurulmasıCominform (5 Ekim 1947)Comecon (Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi - CMEA - 25 Ocak 1949)Varşova Paktı (14 Mayıs 1955 - 1 Temmuz 1991)Molotov PlanıD. Soğuk Savaş Döneminde Batı Bloku’nun KurulmasıTruman Doktrini (12 Mart 1947)Marshall Planı (5 Haziran 1948)Batı Avrupa Birliği (BAB - 1948)NATO’nun Kurulması (Kuzey Atlantik Antlaşması - 4 Nisan 1949)ANZUS - 1951Avrupa Konseyi (5 Mayıs 1949)Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM - 12 Aralık 1948-1959) (Fransa - Strazburg)Avrupa Ekonomik Topuluğu (Schuman Planı - AET - 1951)E. Soğuk Savaş Döneminde Orta Doğu’nun Durumu1. Orta Doğu’da Bağımsız Olan Devletler2. İsrail Devleti’nin Kuruluşu (14 Mayıs 1948)a) Eisenhower Doktrini (5 Ocak 1957)3. İranF. Asya’da Gelişmeler1. Asya’da Sömürgecilik2. Asya’da Bağımsızlık Hareketleri3. Hindistan ve Pakistan’ın Kuruluşua) Keşmir Sorunu (1948)b) Mahatma Gandi (1869-1948)c) Jawaharlal Nehru (1889-1964)4. AfganistanG. Uzakdoğu’da Çatışmalar (1950-1954)1. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kuruluşu2. Kore Savaşı (1950-1953)3. Hindiçin Savaşı4. SEATO’nun Kuruluşu (8 Eylül 1954)5. Bandung Konferansı - Bağlantısızlar (18 - 24 Nisan 1955)6. ASEAN (Beş Kaplan - 8 Ağustos 1967)H. Afrika’da Gelişmeler1. Afrika’da Sömürgecilik2. Sudana) Darfur Sorunu3. Afrika Birliği Örgütü (OAU - 1963)a) Nelson Mandela (1918-2013)I. Soğuk Savaş Dönemi’nde Türkiye1. Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ne Girişi (8 Ağustos 1949)2. Türkiye’nin NATO’ya Girişi (18 Şubat 1952)3. Balkan Paktı’nın Kurulması (9 Ağustos 1954)4. Bağdat Paktı (24 Şubat 1955)5. Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş6. Demokrat Parti Dönemi (1950-1960)a) Çevresel Pakt (1958)b) Adnan Menderes (1899-1961)7. Türkiye’de Ekonomi8. Türkiye’de Sosyal ve Kültürel Hayat9. Soğuk Savaş Döneminde Dünyada Önemli BuluşlarTEST 1 BÖLÜM 20: YUMUŞAMA DÖNEMİ VE SONRASl1. Yumuşamaya Doğrua) Rusyada’da Kruşçev Dönemi (1953-1964)b) Ping Pong Diplomasisi2. Silahsızlanma Çabaları Doğrultusunda Antlaşmalar3. Helsinki Konferansı (1 Ağustos 1975)B. Yumuşama Döneminde Çatışmalar1. Küba Füzeleri Buhranı2. Vietnam Savaşı (1865-1973)Nixon Doktrini (Guam Doktrini - 1969)3. SSCB’nin Afganistan’ı İşgali (1979)4. Orta Doğu’da Gelişmeler (1955-1959)5. İsrail Devletinin Kuruluşu (14 Mayıs 1948)6. Birinci Arap - İsrail Savaşı (1948-1949)7. İkinci Arap - İsrailSavaşı (Süveyş Kanalı Buhranı 1856)a) Eisenhower Doktrini (5 Ocak 1957)8. Üçüncü Arap - İsrail Savaşı (1967) (Altı Gün Savaşı)a) Kara Eylül Olaylarıb) Mekik Diplomasisic) Filistin Kurtuluş Örgütü (2 Haziran 1964)d) El-Fetih (1959)e) Beyrut Kuşatması (1982)f) Hamasg) İntifada (1987)h) MOSSAD (18 Eylül 1947)9. Dördüncü Arap - İsrail Savaşı (Yom Kippur Savaşı - 1973)10. Arap - İsrailSavaşlarıveBüyükDevletlerin PolitikalarıC. Camp - David AnlaşmalarıD. İslam Konferansı Teşkilatı (İKO - 1969)İSEDAK (İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi / OMCEC-1981)E.OPEC (1960)F.OAPEC (1968)G. Uluslararası Politika ve PetrolH. İran - Irak Savaşı (1980-1988)1. Irak’ta Rejim Değişikliğia) Baas Hareketi2. İran’da Rejim Değişikliği3. İran - Irak Savaşı (1980-1988)b) ABD’nin Tutumu - İrangate Olayı4. Yumuşama Dönemi’nde Dünyada Kültürel HayatI. Yumuşama Dönemi Türk Dış Politikası1. Türk - Yunan İlişkileria) Kıbrıs Meselesib) Ege Adalarıc) Ege Adalarının Silahlandırılmasıd) Kıta Sahanlığı (Bern Deklerasyonu)e) Kara Sularının 12 Mile Çıkarılmasıf) Ege Hava Sahası (Fır Hattı - Uçuş Bilgi Bölgesi)g) Patrikhane Sorunuh) Kardak Kayalıkları2. Türkiye’nin Orta Doğu PolitikasıJ. Yumuşama Dönemi Türkiye’de Meydana Gelen Olaylar (1960-1982)1. Siyasi Olaylara) 1961 Anayasası’na Göre Yasama Yetkisib) 14’ler Olayı (13 Kasım 1960)c) Talat Aydemir Olayıd) TÜBİTAK (1963)e) Kahramanmaraş Katliamı (19 - 26 Aralık 1978)f) 24 Ocak Kararları (1980)2. Ekonomia) 1960 Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)3. Sosyal ve Kültürel HayatK. 12 Eylül 1980 Darbesi Sonrası Türkiye1. Siyasi Olaylar2. Sosyal ve Kültürel Hayat / Kara ÇarşambaTEST 1 BÖLÜM 21: KÜRESELLEŞEN DÜNYAA. SSCB’nin Dağılması ve Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsızlıklarını Kazanmaları1. Azerbaycan (30 Ağustos 1991)a) Dağlık Karabağ Sorunub) Hocalı Katliamıc) Mehmet Emin Resulzade (1884-1955)2. Kazakistan (16 Aralık 1991)3. Özbekistan (31 Ağustos 1991)4. Türkmenistan (27 Ekim 1991)5. Kırgızistan (31 Ağustos 1991)6. Başkurdistan Cumhuriyeti7. Çuvaş Türkleri8. Karaçaylar9. Karakalpak Türkleri10. Kazan Türkleri11. Kırım Tatar Türkleri12. Tuva Türkleri13. Yakutlar14. Altaylar15. KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü - 1992)16. TİKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı - 1992)17. TÜRKSOY (Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı - 1993)18. TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi - 1994)19. Türk KonseyiB. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT - 1991)1. BDT İçerisindeki Önemli KuruluşlarC. Doğu Bloku’nun Dağılması1. Macaristan2. Polonya3. Çekoslovakya (Kadife Devrim)4. Bulgaristan5. Romanya6. Arnavutluk7. Moğolistan8. Doğu ve Batı Almanya BirleşmesiD. Avrupa Birliği1. Paris Antlaşması (18 Nisan 1951)2. Roma Antlaşması (25 Mart 1957)3. Brüksel Antlaşması (8 Nisan 1965)4. Maastricht Antlaşması (17 Şubat 1992)5. Avrupa Birliği’nde İşleyiş6. Avrupa Birliği’nin Genişleme Süreci6. Maastricht Antlaşması’na Göre Üç Sütun7. Kopenhag KriterleriE. Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri1. Türkiye ve Avrupa Birliği2. AB Doğrultusunda Yapılan Değişiklikler3. Ulusal Ajans (6 Ağustos 2003)F. Şanghay İşbirliği Örgütü (1996)G. Avrasya Ekonomik Birliği (AEB)H. Yugoslavya’nın Dağılması1. Yugoslavya’nın Dağılması2. Bosna - Hersek Sorunua) Srebrenitza Katliamı (1995)3. Kosova SorunuI. NATO ve Balkan Ülkelerinin İlişkileriJ. Orta Doğu ve Afganistan’da Gelişmeler1. Birinci Körfez Savaşı (1991-1993)2. İkinci Körfez Savaşı (Irak Savaşı - 20 Mart 2003)K. Filistin Devleti’nin KuruluşuL. Afganistan Savaşı (2001)M. Orta Doğu Su SorunuN. Türk Ordusunun Barışı ve Güvenliği Sağlama ÇabalarıO. Batı Trakya Türkleri SorunuÖ. Türk Kızılayı (1868)P. Ermeni Tehciri (27 Mayıs 1915)a) Asala (1975-1985)R. Orta Asya’dan Batı’ya Enerji KoridoruS. Küreselleşen Dünya - Türkiye’de GelişmelerT. GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi - 1980)U. Çernobil Olayı (Ukrayna, 1986)V. Dünyanın Çeşitli Sorunları1. Terör2. Küresel Isınma3. Çevre Kirliliği4. Açlık ve Yoksulluk5. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)6. Kyoto Protokolü7. Ottowa Antlaşması (1 Mart 1999)8. Arap Baharı (2010)Y. Salgın HastalıklarZ. Türkiye’nin Üye Olduğu Kuruluşlar ve Diğerleri (Şema)TEST 1Konu Tekrarlama Çalışması - IKonu Tekrarlama Çalışması Çözümleri - IKonu Tekrarlama Çalışması - IIKonu Tekrarlama Çalışması Çözümleri - IITEST 1 (Çağdaş Dünya Tarihi)ÇözümlerTEST 2ÇözümlerKonu Tekrarlama Çalışması - Genel - IKonu Tekrarlama Çalışması Çözümleri - Genel - IKonu Tekrarlama Çalışması - Genel - IIKonu Tekrarlama Çalışması Çözümleri - Genel - IIKonu Tekrarlama Çalışması - Genel - IIIKonu Tekrarlama Çalışması Çözümleri - Genel - III BÖLÜM 22: YAZARLAR VE ESERLERİ - GÜNCEL BİLGİLERTarihe Yardımcı BilimlerMilli Mücadelenin Kadın KahramanlarıTürkiye’de Mesleklerinde İlk KadınlarOsmanlı Devleti’nde Kadın DergileriOsmanlı Devleti’nde Kadın Haklarının GelişimiMilli BayramlarTürkiye Başbakanlar ListesiTest 1Anadolu’daki Kültür ve Uygarlık Merkezleri HaritasıBelirli Gün ve Haftalar KronolojiKaynakça

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz 2019 KPSS Tarih Konu Anlatımı i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap 2019 KPSS Tarih Konu Anlatımı.

...er Ekin Kitabevi Yayınları (Bursa). Yayın Tarihi ... Kpss Konu Anlatımı 2019 Tarih ... . 2019-01-24.