Türk Dili Tarihi

Ahmet Caferoğlu

Türk Dili Tarihi
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2016-01-15
YAZAR Ahmet Caferoğlu
ISBN 6056600906
DOSYA FORMATI 7,68 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Yüzyıllardan beri çeşitli gelişme devreleri geçiren ve birçok tarihi sebeplerle geniş coğrafik sahalara yayılma mecburiyetinde kalan Türk dilini, eldeki bolca malzemeye rağmen, henüz layıkıyla ihata etmek imkanı elde edilememiş gibidir. Tarihi gelişmesindeki birçok amiller, çağma göre Türk dilini, yaygın bulunduğu sahanın resmi devlet ve yazı dili, devrine göre ise durgun ve fazla ilerlemeyen bir unsur olarak kalmaya mecbur etmiştir. Bu yüzden Türk dilinin gelişme ve ilerleme devreleri, bütün isteklerimize ve elimizdeki zengin denebilecek malzeme ve araştırma bolluğuna rağmen, eşit şartlar altında inceleme imkanlarına malik bulunmamaktadır. Bilhassa gelişmesi hakkında, maalesef hiçbir ipucu bulunamayan eski tarihi devreler için geleneğe dayanarak pregramatikal metotla, bazı isabetli ve isabetsiz fikirler ileri sürülebilinmekte ise de, söylenenler şimdilik faraziye sınırlarını, aşmamaktadır. Üstelik, tarih boyunca akma geleneğine sıkı sıkıya bağlı kalan Türk halk ve boylarının birleşme ve dağılma temayülleri, ister istemez Türk dilini de, aynı sebeplerle, yeni yeni edebi veya canlı lehçe, şive ve ağızlara ayrılmaya ve parçalanmaya kadar götürmüştür. Türk dili için çok ağır basan bir nokta teşkil eden bu hususiyet, daima göz önünde tutulmuş, bu yüzden Türk dili gelişme meseleleri eserde, hep Türklük tarihi ile beraber, kül halinde incelenmiş ve araştırılmıştır. Konunun araştırılmasındaki bütün zorluklara ve sahanın şuursuz ihmaline rağmen, fakültemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin gerek bugünkü öğrenci, gerek yarınki öğretici durumlarında, üzerinde önemle durmaları gereken Türklük tarihine dair, velev ana hatlarıyla olsun, ellerinde bir kılavuzun bulundurulması, fikrimizce, hocalarına düşen bir vazife olsa gerektir. Eser bu gaye ile kaleme alınarak, meslektaşlarımızın hem öğrenme ve hem öğretme yolundaki vazifelerinin kolaylaştırılması cihetine gidilmiştir. Şunu da açıkça söyleyeyim ki, şimdiye kadar böyle bir metot ve sistemle, Türk dili tarihi ve grameri bir çatı altında ele alınmamış tır. Eserimin bu yönden, kendine mahsus bir özellik taşıdığı kanaatindeyim. 

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Türk Dili Tarihi i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Türk Dili Tarihi.

...tları metinleridir. Türk dili ve tarihi açısından en önemli ve en uzun metinler de Tonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarıdır ... Tarihten Geleceğe Türk Dili | Türk Tarihi ... . Türk Dilinin tarihi gelişimi ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı sayfamız. TÜRK DİLİ dünyanın en eski, en köklü dillerinden biridir. Türkçe, genel dil sınıflandırılmaları içinde, Altay Dilleri topluluğuna girer. Bu yazıda açıklayacağımız incelemeler ve çoğu dil incelemeleri için iki disiplin var ki, oldukça önemlidir: Dilin iç ve dış tarihi. Türk Dili Tarihi, Altınordu Yayınları, Ankara 2015. Yukarıda görüldüğü üzere Türk dili, Altay dilleri arasında yazı dili kimli ... Türk Dilinin Tarihi Gelişimi - YouTube ... . Türk Dili Tarihi, Altınordu Yayınları, Ankara 2015. Yukarıda görüldüğü üzere Türk dili, Altay dilleri arasında yazı dili kimliğini kazanmış en eski dildir. Ana Altayca Dönemi. Türk dilinin tarihinde en erken dönem "Altay dil birliği" dönemidir. Türkçenin Tarihi Gelişimi. İlk izlerine Sümer kaynaklarında rastlanan Türk dilinin ilk verileri Hunlardan kalan birkaç kelimedir. Tekin ve Ölmez, Türk dilinin tarihî dönemlerini şu şekilde sıralamışlardır Biz de size en çok kabul gören ve en önemli Türk dil tasniflerini sunacağız: Lukas Ligeti'nin Türk Dilinin Tarihsel Dönemi Sınıflandırması. Tarihte ise bu kolu eski Bulgar Türkçesi temsil ederdi. Bu sebeple Türk yazı dilinin başlangıcını çok daha öncelere, belki de miladî ilk asırlara götürmek mümkündür. Eski Türkçe devresi, Türklüğün müşterek bir yazı dili devresidir. Türk dili tarihi, çivi yazılı Sümerce tabletlerdeki alıntı kelimeler şeklinde bilinen ilk örneklerine rastlanan, coğrafya olarak Moğolistan ve Çin içlerinden Avrupa'nın ortalarına... Türk dili derslerinin amaçlarından biri de konuşma diliyle yazı dilini birbirine yaklaştırmaktır. Bu farklılıkları bir kenara bırakarak Türk dilinin tarihî dönemlerini şöyle özetleyebiliriz Türk dilinin en eski izleri Sümer kaynaklarındaki Türkçe sözlerdir. M.Ö. 3100-M.Ö. Moğolistan'da bulunmuş olan 6 satırlık Çoyr yazıtı tarihi bilinen en eski metindir. Dil bilginlerince Ural-Altay dil ailesinden sayılan Türk dili, bu ailenin Altay kolundandır. VIII. yüzyılın ilk yarısında dikilen bu yazıtlarda Türk dili tarihinin en arı Türkçesi kullanılmıştır. "Loyang seferi (762) Türk kültür tarihi bakımından da önemli neticeler doğurdu. Türklerin İslam dinini kabul etmeden önce Moğolistan bozkırları ile Tarım Bölgesi ve civarında kullandıkları dili anlıyoruz. Çoğu tarihî Türk yazı dilialanıyla ilgili elimizde oldukça sınırlı bir dil malzemesi vardır. Köktürk veya Orhun abidelerinin bulunması, Türk dili tarihi açısından sonderece önemlidir. TÜRK YAZI DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİM EVRELERİ. Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişimi/(Prof. Dr. Muharrem Ergin). Eski Türkçe. K...