Türklerde Devlet Anlayışı

Prof. Dr. Bahaeddin Ögel

Türklerde Devlet Anlayışı
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2017-11-21
YAZAR Prof. Dr. Bahaeddin Ögel
ISBN 6051553559
DOSYA FORMATI 12,35 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Tarihleri boyunca planlı ve sistemli bir surette yaptıkları göçlerle eski dünyanın dört bir tarafına yayılan, muhtelif kültür ve medeniyetlerle münasebet kuran Türkler; beylik, imparatorluk ve nihayet modern manasıyla devlet vasıflarını haiz irili ufaklı pek çok müesses yapılar vücuda getirmişlerdir. Bu siyasî yapıları yalnızca zamana ve mekâna bağlı bir tesadüfler zinciriyle vücut bulmuş teşekküller olarak değerlendir­mek mümkün değildir. Dikkatlice incelendiği takdirde, söz konusu yapıların zaman ve mekân farklılıklarına rağmen müşterek bir devlet geleneğinin mah­sulü oldukları görülür. Bugün, modern Türk devlet düşüncesini incelenmek için bu tarihî seyri, Türk devlet düşüncesine vücut veren siyasî kaideleri, müesse­seleri ve teşkilât yapılarını göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Ancak yoğun bir mesai ve gayret gerektiren bu hususu sağlıklı bir biçimde değerlen­dirmek; Türk tarihinin hareketli ve dinamik yapısını dikkate almak, bu dina­mik yapıya karşılık sürekliliği sağlayan unsurları tespit etmek ve münasebet kurduğu kültürleri, medeniyetleri bilmek ile mümkündür. Elinizdeki kitap böyle bir çabanın ürünüdür. Kitabın müellifi Prof. Dr. Bahaeddin Ögel, Batının “erken devlet” tanımında belirleyici olan coğrafî mevki, nüfus, dış ilişkiler, ekolojik şartlar gibi hususları nazarıdikkata almakla birlikte Türk toplumunun tarihî, içtimaî ve kendi iç dinamiklerine dayanan bir devlet tanı­mı yapmak gayretindedir. Avrupa-merkezci okuma­lar yerine Türk tarih ve kültürünü, kendi teşekkül ve tekâmül sürecinde ele almak daha sağlıklı neticeler verecektir. Türk devlet yapısı ve geleneğinde belirleyici olan her şeyden önce Türk toplum yapısının özünü teşkil eden aile, halk, toprak, kağan, töre ve kut gibi mücerret ve müşahhas mefhumlardır. Bu maksatla Prof. Dr. Bahaeddin Ögel Türk devlet geleneğini, Bozkır, Uzakdoğu ve İs­lâm kültür çevreleri ışığında tetkik etmekte ve Türk devlet anlayışının tarihî menşeini, bu kültür daireleri etrafında incelemektedir.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Türklerde Devlet Anlayışı i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Türklerde Devlet Anlayışı.

... krallıklar olarak düşünülür. Türklerde bugünkü anlamda devlet, "il" (el) kelimesi ile ifade edilmiştir ... Türklerde Devlet Anlayışı | bkmkitap.com ... . Nasıl karşımıza çıkar? Kut anlayışı nedir? İlk Türk Devletlerinde görülen kut anlayışının etkileri neler olmuştur? İlk Türk Devletlerinde Devlet Anlayışı. Türklerde bugünkü anlamda devlet, "il" (el) kelimesi ile ifade edilmiştir. Budunların (milletlerin) bir yönetim altında birleştirilmesiyle oluşan il... 1. İlk Türk Devletlerinde Devlet Anlayışı. OK VE YAY MÜNASEBETİ Oğuz Kağan altı oğlu ile birlikte ... İLK TÜRK DEVLETLERİNDE DEVLET TEŞKİLATi | Tarihi Olaylar ... ... 1. İlk Türk Devletlerinde Devlet Anlayışı. OK VE YAY MÜNASEBETİ Oğuz Kağan altı oğlu ile birlikte dünyayı fethedip cihangir olduktan sonra anayurduna döndü. Türklerde devlet anlayışı. Tarihte Türklerin Devletçilik Anlayışı. 4 Ocak 2014 tarihinde admin tarafından eklendi. Türk tarihi tetkik edildiğinde, Türklerde devlet kurmanın adeta bir sanat olduğu kolayca anlaşılır. A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE DEVLET TEŞKİLATI 1. İlk Türk Devletlerinde Devlet Anlayışı. Türklerde devletin halkla ilişkisi baba-evlat anlayışı şeklindedir. Küç Nedir? Türklerde Devlet Egemenliğinin El Değiştirmesi. Türklerde Ülke Yönetimi. Buna göre, Türklerin bağımsızlığa önem verişinde önemli ve büyük yer tutan etken, bozkır yaşantısının getirileridir. İlk eser, "Türklerde Devlet Anlayışı". Yazarı Prof. Dr. Bahaeddin Ögel. İkinci eser, "Milli Mücadele Dönemi Türki.. Türklerde Devlet Anlayışı. Bu haftaki kitaplarımız Ötüken Yayınları'ndan. Aşağıda 3 dönemde Osmanlı öncesi özetlenen Türk devlet anlayışı Osmanlı dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti ile daha da belirginleşir. İlk kurumsallaşmadan zamanımıza dek Türklerde "devlet" ve... ...yaşadıkları coğrafyanın şartları, kut anlayışı ve Türk Cihan Hakimiyeti anlayışı şekillendirmiştir. şartlar, Türklerde teşkilatlanmayı zorunlu hâle getirmiş, devletin unsurları; bağımsızlık (oksızlık), ülke... Ancak devlet anlayışı, milletlerin tarih ve kültürü ile doğrudan ilişkilidir. İşte bu sebepledir ki Türklerde zengin yani "bay" kişi, malı mülkü çok olan kişi değil, onu halkıyla paylaşan kişidir. Türklerde Devlet Teşkila...