Satış Geliştirme Faaliyetlerinin Müşteri Davranışları Üzerine Etkisi

Şakir Erdem

Satış Geliştirme Faaliyetlerinin Müşteri Davranışları Üzerine Etkisi
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2010-12-20
YAZAR Şakir Erdem
ISBN 6053772705
DOSYA FORMATI 7,24 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Bil­gi tek­no­lo­ji­le­rin­de ya­şa­nan çar­pı­cıgelişmeler,küreselleşmenin hız­la ya­yıl­ma­sı vb. makro değişimle­rin et­ki­le­ri, her yer­de ol­du­ğu gi­bi mik­ro dü­zey­de ya­ni arz eden­ler­le ta­lep eden­le­rin bir ara­ya gel­di­ği pa­zar­lar­da da görülmek­te­dir. Ta­lep eden­le­rin deği­şen ve ar­tan is­tek ve ihtiyaçla­rı, arz eden­le­rin sundukla­rı ürün­le­rin/hiz­met­le­rin çe­şit­li­li­ği­nin art­ma­sı ve gi­de­rek bir­bi­ri­ne ben­ze­me­le­ri, geç­miş­le kı­yas­lan­dı­ğın­da pa­zar­la­rın çok daha yo­ğun bir re­ka­be­te sah­ne olma­sı so­nu­cu­nu do­ğur­mak­ta­dır. Bu yo­ğun re­ka­bet or­ta­mın­da is­tek ve ih­ti­yaç­la­rı­nın anın­da karşılanması­nı bek­le­yen, karşılanma­dı­ğı tak­dir­de fark­lı alter­na­tif­le­re yö­nel­me lük­sü­ne sahip olan tü­ke­ti­ci­ler/müş­te­ri­ler kar­şı­sın­da­ki iş­let­me­le­rin işi ise, her ge­çen gün da­ha da zorlaşmak­ta­dır. Bah­se­di­len günümüz yo­ğun re­ka­bet or­ta­mın­da iş­let­me­ler, müş­te­ri­le­ri­nin cüzdanla­rın­dan ala­bi­le­cek­le­ri payı art­tır­ma ça­ba­sı içindedirler. Baş­ka bir ifa­dey­le, iş­let­me­ler fark­lı mar­ka/ürün seçenek­le­ri kar­şı­sın­da ka­rar­sız du­rum­da ka­la­bi­len müş­te­ri­le­ri kendi ürün­le­ri­ne/mar­ka­la­rı­na çekebil­mek is­te­mek­te­dir­ler. Bu­nu ba­şa­ra­bil­mek ve çe­tin re­ka­bet koşul­la­rın­da ra­kip­le­ri­nin önü­ne ge­çe­bil­mek için iş­let­me­le­rin farklı ve ye­ni araç­la­ra gereksinim­le­ri bu­lun­mak­ta­dır. Günü­müz­de iş­let­me­le­rin bu ihtiyacı­na ce­vap ve­re­bi­le­cek en et­ki­li araç­lar­dan bi­ri ola­rak orta­ya sa­tış ge­liş­tir­me faaliyetleri çık­mak­ta­dır. Sa­tış ge­liş­tir­me fa­ali­yet­le­ri, müşterile­ri anın­da sa­tın al­ma­ya teş­vik et­me­le­ri ve di­ğer tutundurma kar­ma­sı bileşenle­riy­le bü­tün­le­şik bir şekil­de kullanıldığın­da etkinlikle­ri­nin art­ma­sı se­be­biy­le iş­let­me­ler açısın­dan bü­yük önem taşımaktadırlar.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Satış Geliştirme Faaliyetlerinin Müşteri Davranışları Üzerine Etkisi i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Satış Geliştirme Faaliyetlerinin Müşteri Davranışları Üzerine Etkisi.

...irimli Şakir Erdem, Satış Geliştirme Faaliyetlerinin Müşteri Davranışları Üzerine ... Satış Geliştirme Faaliyetlerinin Müşteri Davranışları Üzerine Etkisi... ... . 1 Ocak 2015 tarihinde resmi olarak faaliyetlerine başlamıştır. Merkezi Diyarbakır olup faaliyetlerini Mirza Basım Yayım Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adı altında sürdürmektedir. Şakir Erdem kaleme aldığı Satış Geliştirme Faaliyetlerinin Müşteri Davranışları Üzerine Etkisi adlı eseri ücretsiz ve hızlı kargo güvencesiyle Halkkitabevi'nden. Şakir Erdem. Günümüzde işletmelerin bu ihtiyacına cevap verebilecek en etkili araç ... Satış Geliştirme Faaliyetlerinin Müşteri Davranışları Üzerine Etkisi ... . Şakir Erdem. Günümüzde işletmelerin bu ihtiyacına cevap verebilecek en etkili araçlardan biri olarak ortaya satış geliştirme faaliyetleri çıkmaktadır. 20 TL. Günümüzde işletmelerin bu ihtiyacına cevap verebilecek en etkili araçlardan biri olarak ortaya satış geliştirme faaliyetleri çıkmaktadır. Satış geliştirme faaliyetleri, müşterileri anında satın... ...gelişmeler, küreselleşmenin hızla yayılması vb. makro değişimlerin etkileri, her yer.. bu ihtiyacına cevap verebilecek en etkili araçlardan biri olarak ortaya satış geliştirme faaliyetleri çıkmaktadır. 25 TL. Günümüzde işletmelerin bu ihtiyacına cevap verebilecek en etkili araçlardan biri olarak ortaya satış geliştirme faaliyetleri çıkmaktadır. Satış geliştirme faaliyetleri, müşterileri anında satın... Satış Geliştirme Faaliyetlerinin Müşteri Davranışları Üzerine Etkisi. Şakir Erdem. Yayınevi: Beta Yayınevi. 23 TL. Satış Geliştirme Faaliyetlerinin Müşteri Davranışları Üzerine Etkisi-Beta Yayınevi- Sitemizden bütün kitapları en uygun fiyat garantisi, hızlı teslimat, taksit veya kapıda ödeme... Şakir Erdem. Günümüzde işletmelerin bu ihtiyacına cevap verebilecek en etkili araçlardan biri olarak ortaya satış geliştirme faaliyetleri çıkmaktadır. Alış-Veriş Listeme Ekle. Satış Geliştirme Faaliyetlerinin Müşteri Davranışları Üzerine Etkisi. cevap verebilecek en etkili araçlardan biri olarak ortaya satış geliştirme faaliyetleri çıkmaktadır. Şakir Erdem adlı yazara ait Satış Geliştirme Faaliyetlerinin Müşteri Davranışları Üzerine Etkisi kitabı kapıda ödeme, taksit seçenekleri ve %15 indirimli Sözcü. 9786053772705. 472526. Satış Geliştirme Faaliyetlerinin Müşteri Davranışları Üzerine Etkisi. Beta Basım Yayın Dağıtım. 25.00. Günümüzde işletmelerin bu ihtiyacına cevap verebilecek en etkili araçlardan biri olarak ortaya satış geliştirme ...