2016 GYS Adalet Bakanlığı Konu Özetli Açıklamalı Tamamı Çözümlü Soru Bankası

Kollektif

2016 GYS Adalet Bakanlığı Konu Özetli Açıklamalı Tamamı Çözümlü Soru Bankası
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2016-06-02
YAZAR Kollektif
ISBN 6053072782
DOSYA FORMATI 4,59 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

- Konu Özetli- Açıklamalı- Tamamı Çözümlü SORU BANKASI SORU DAĞILIMI III-GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV DERS KONULARI: Görevde yükselme sınavı, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 15 inci maddesinde belirtilen ve aşağıda sayılan konuları kapsar.a) T.C. Anayasası; (10 soru) 1- Genel esaslar, 2- Temel hak ve ödevler, 3- Devletin temel organları,b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik, (5 soru)c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat, (5 soru)ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat, (5 soru)d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar, (5 soru)e) Halkla ilişkiler, (5 soru)f) Etik davranış ilkeleri, (5 soru)g) İlan ekinde (Ek-III) belirtilen atanılacak görevin niteliği ile ilgili diğer konular. (60 soru) EK-III-1- GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI [Bu bölümde unvanların görevleriyle ilgili konulardaki sorular yer almakta olup Soru sayısı 60’tır.]I) YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ1) a) 2992 SAYILI ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (3 soru) - İkinci Kısım - Üçüncü Kısım - Dördüncü Kısımb) BAKANLIK GENELGELERİ (5 soru) - 25/1 sayılı CİGM Genelgesi -Resmi yazışmalar - 28/1 sayılı CİGM Genelgesi-Kalem işleri -104/1 sayılı HİGM Genelgesi- Mahkeme emanet paraları ile icra iflas dairelerince tahsis olunan paraların yatırılacağı bankalar ve icmal cetvelleri - 107 sayılı HİGM Genelgesi-Zayi olan dosyaların yenilenmesi - 109 sayılı HİGM Genelgesi-İdari yargıda açılan davalara ilişkin dilekçeler - 110 sayılı HİGM Genelgesi- Kadastro mahkemelerine ait emanet para hesabı - 63/2 sayılı UHDİGM Genelgesi-Hukuki konularda uluslararası istinabe taleplerine uygulanacak esaslar (ekler hariç) - 63/3 sayılı UHDİGM Genelgesi-Hukuki alanda uluslararası adli tebligat işlemleri (ekler hariç) - 69/2 sayılı UHDİGM Genelgesi-Uluslararası ceza istinabe işlemlerinde adli makamlarımızca dikkat edilmesi gereken hususlar (ekler hariç) - 69/3 sayılı UHDİGM Genelgesi- Cezai konularda uluslararası tebligat (ekler hariç) - 69/4 sayılı UHDİGM Genelgesi- Suçluların iadesi ve hükümlü nakli konularında adli makamlarımızca dikkat edilmesi gereken hususlar - 124/1 sayılı BİDM Genelgesi-UYAP uygulamaları - 79 sayılı PGM Genelgesi- Resmi yazışma ve tebligat işlemlerinde uyulması gereken esaslar2) ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ (5 soru) -Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları)(T.C. Anayasasının yargı bölümü) - 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun - 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun - 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı3) BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP) (5 soru) - 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu - 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 445. maddesi - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 38/A maddesi -2- - Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. Maddesi - Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Uygulanması Hakkında Yönetmelik4) RESMİ YAZIŞMA KURALLARI (3 soru) - Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik5) TEBLİGAT HUKUKU (6 soru) - 7201 sayılı Tebligat Kanunu - Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik6) GENEL HUKUK BİLGİSİ (5 soru) - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. Bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687. maddeleri) - 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı - 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü - 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. Bölüm - 6706 sayılı Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu7) 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (7 soru) - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 4. kısım; 3. kitap, 2. kısım, 1. bölüm, 3. Bölüm; 6. Kitap, 1. Kısım, 2. kısım, 3. kısım 1. bölüm, 2. bölüm; 7. kitap 1. kısım8) KALEM MEVZUATI VE YARGI HARÇLARI (10 soru) - 492 sayılı Harçlar Kanununun 1. kısmı, 3. kısmı -Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik9) 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU(8 soru) - 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 3. kısım 1. bölüm, 2. Bölüm, 3. Bölüm, 4. Bölüm; 5. Kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm; 7. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 8. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 10. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm -3-10) İNFAZ HUKUKU (3 soru) - 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 1. Kitabının 1. Kısmı, 2. Kısmının 1. Bölümü, 3. bölümü, 4. Bölüm (madde 20); 2. Kitap, 1. Kısım, 1. Bölüm (madde 105, 106) 2. Bölüm II) İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ1) a) 2992 SAYILI ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (3 soru) - İkinci Kısım - Üçüncü Kısım - Dördüncü Kısımb) BAKANLIK GENELGELERİ (4 soru) - 132 sayılı HİGM Genelgesi-Lojman tahsisi -138/1 sayılı SGB Genelgesi-Kamu zararının takibi ve değerlendirmeye yetkili birimler - 144 sayılı SGB Genelgesi- Mahkemeler bütçesi - 149 sayılı SGB Genelgesi- Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi - 97 sayılı İMİD Genelgesi- Ödenekler - 127 sayılı İMİD Genelgesi-Yol giderleri ve tazminatı - 128/1 sayılı İMİD Genelgesi-Arşiv hizmetleri - 124/1 sayılı BİDM Genelgesi-UYAP uygulamaları2) ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ (10 soru) -Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları)(T.C. Anayasasının yargı bölümü) - 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun - 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun - 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı - Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik3) BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP)(5 soru) - 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu -Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. Maddesi4) RESMİ YAZIŞMA KURALLARI (6 soru) - Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik -4-5) TEBLİGAT HUKUKU (7 soru) - 7201 sayılı Tebligat Kanunu - Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik6) GENEL HUKUK BİLGİSİ (10 soru) - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687. maddeleri) - 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı - 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü - 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm7) BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA USULLERİ (15 soru) - 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu - 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu III) ŞUBE MÜDÜRÜ(MERKEZ)1) a) 2992 SAYILI ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (13 soru) - İkinci Kısım - Üçüncü Kısım - Dördüncü Kısımb) BAKANLIK GENELGELERİ (4 soru) - 25/1 sayılı CİGM Genelgesi -Resmi yazışmalar - 79 sayılı PGM Genelgesi- Resmi yazışma ve tebligat işlemlerinde uyulması gereken esaslar - 107 sayılı HİGM Genelgesi-Zayi olan dosyaların yenilenmesi - 124/1 sayılı BİDM Genelgesi-UYAP uygulamaları - 149 sayılı SGB Genelgesi- Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi - 127 sayılı İMİD Genelgesi-Yol giderleri ve tazminatı - 128/1 sayılı İMİD Genelgesi-Arşiv hizmetleri2) ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ(10 soru) -Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları)(T.C. Anayasasının yargı bölümü) -5- - 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun - 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun - 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı3) BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP)(5 soru) - 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu4) RESMİ YAZIŞMA KURALLARI(6 soru) - Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik5) TEBLİGAT HUKUKU(5 soru) - 7201 sayılı Tebligat Kanunu - Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik6) GENEL HUKUK BİLGİSİ (10 soru) - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687. maddeleri) - 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı - 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü - 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. Bölüm - 6706 sayılı Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu7) BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA USULLERİ (7 soru) - 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu - 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu IV) ŞUBE MÜDÜRÜ (ADLİ SİCİL)1) a) 2992 SAYILI ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (8 soru) - İkinci Kısım - Üçüncü Kısım - Dördüncü Kısım -6-b) BAKANLIK GENELGELERİ (5 soru) - Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Genelgeleri (Genelge No: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 73, 140, 141.) - 124/1 sayılı BİDM Genelgesi-UYAP uygulamaları2) ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ(8 soru) -Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları)(T.C. Anayasasının yargı bölümü) - 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun - 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun - 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı - Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik3) BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP)(5 soru) - 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu4) RESMİ YAZIŞMA KURALLARI(6 soru) - Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik5) TEBLİGAT HUKUKU(5 soru) - 7201 sayılı Tebligat Kanunu - Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik6) GENEL HUKUK BİLGİSİ(8 soru) - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687. maddeleri) - 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı - 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü - 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm7) ADLİ SİCİL MEVZUATI(15 soru) - 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu - Adli Sicil Yönetmeliği –V) BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ (MERKEZ)1) a) 2992 SAYILI ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (10 soru) - İkinci Kısım - Üçüncü Kısım - Dördüncü Kısımb) BAKANLIK GENELGELERİ(5 soru) - 123 sayılı BİDM Genelgesi- Bilgisayar ve yan donanımları kullanma talimatı - 124/1 sayılı BİDM Genelgesi-UYAP uygulamaları - 125 sayılı BİDB Genelgesi-Teknik birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları - 150 sayılı BİDB Genelgesi-SEGBİS - 79 sayılı PGM Genelgesi- Resmi yazışma ve tebligat işlemlerinde uyulması gereken esaslar - 128/1 sayılı İMİD Genelgesi-Arşiv hizmetleri - 145 sayılı BİDB Genelgesi- İnternet sitelerinin oluşturulması2) ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ(8 soru) -Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları)(T.C. Anayasasının yargı bölümü) - 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun - 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun - 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı3) BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP)(15 soru) - 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu - 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 445. maddesi - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 38/A maddesi - Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. Maddesi - Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Uygulanması Hakkında Yönetmelik4) RESMİ YAZIŞMA KURALLARI(6 soru) - Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik5) TEBLİGAT HUKUKU(6 soru) - 7201 sayılı Tebligat Kanunu - Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik -8-6) GENEL HUKUK BİLGİSİ(10 soru) - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri. - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687. maddeleri) - 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı - 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü - 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm VI) BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ (TAŞRA)1) a) 2992 SAYILI ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (10 soru) - İkinci Kısım - Üçüncü Kısım - Dördüncü Kısımb) BAKANLIK GENELGELERİ(5 soru) - 123 sayılı BİDM Genelgesi- Bilgisayar ve yan donanımları kullanma talimatı - 124/1 sayılı BİDM Genelgesi-UYAP uygulamaları - 125 sayılı BİDB Genelgesi-Teknik birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları - 145 sayılı BİDB Genelgesi- İnternet sitelerinin oluşturulması - 150 sayılı BİDB Genelgesi-SEGBİS - 128/1 sayılı İMİD Genelgesi-Arşiv hizmetleri2) ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ(7 soru) -Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları)(T.C. Anayasasının yargı bölümü) - 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun - 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun - 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı - Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik3) BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP)(15 soru) - 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu - 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 445. maddesi - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 38/A maddesi -9- - Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. Maddesi - Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Uygulanması Hakkında Yönetmelik4) RESMİ YAZIŞMA KURALLARI(8 soru) - Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik5) TEBLİGAT HUKUKU(5 soru) - 7201 sayılı Tebligat Kanunu - Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik6) GENEL HUKUK BİLGİSİ(10 soru) - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687. maddeleri) - 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı - 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü - 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm VII) ŞEF (MERKEZ)1) a) 2992 SAYILI ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (12 soru) - İkinci Kısım - Üçüncü Kısım - Dördüncü Kısımb) BAKANLIK GENELGELERİ(3 soru) - 124/1 sayılı BİDM Genelgesi-UYAP uygulamaları - 25/1 sayılı CİGM Genelgesi -Resmi yazışmalar - 28/1 sayılı CİGM Genelgesi-Kalem işleri - 79 sayılı PGM Genelgesi- Resmi yazışma ve tebligat işlemlerinde uyulması gereken esaslar2) ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ(10 soru) -Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları)(T.C. Anayasasının yargı bölümü) - 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun -10- - 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun - 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı3) BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP)(5 soru) - 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu4) RESMİ YAZIŞMA KURALLARI(6 soru) - Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik5) TEBLİGAT HUKUKU(5 soru) - 7201 sayılı Tebligat Kanunu - Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik6) GENEL HUKUK BİLGİSİ(10 soru) - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri. - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm. - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687. maddeleri). - 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı. - 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü. - 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım. - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm.7) BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA USULLERİ(9 soru) - 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu. - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu. - 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu. VIII) MEMUR1) a) 2992 SAYILI ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (8 soru) - İkinci Kısım - Üçüncü Kısım - Dördüncü Kısımb) BAKANLIK GENELGELERİ (2 soru) - 124/1 sayılı BİDM Genelgesi-UYAP uygulamaları -11-2) ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ(10 soru) -Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları)(T.C. Anayasasının yargı bölümü) - 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun - 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun - 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı3) BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP)(10 soru) - 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu4) RESMİ YAZIŞMA KURALLARI(10 soru) - Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik5) TEBLİGAT HUKUKU(10 soru) - 7201 sayılı Tebligat Kanunu. - Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik.6) GENEL HUKUK BİLGİSİ(10 soru) - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri. - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm. - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687. maddeleri). - 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı. - 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü. - 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım. - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm. IX) ZABIT KÂTİBİ1) 2992 SAYILI ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (5 soru) - İkinci Kısım - Üçüncü Kısım - Dördüncü Kısım -12-2) ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ(10 soru) -Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları)(T.C. Anayasasının yargı bölümü) - 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun - 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun - 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı3) BİLGİSAYAR VE ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ (UYAP)(10 soru) - 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu. - 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 445. maddesi. - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 38/A maddesi. - Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. Maddesi - Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Uygulanması Hakkında Yönetmelik.4) RESMİ YAZIŞMA KURALLARI(5 soru) - Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik5) TEBLİGAT HUKUKU(10 soru) - 7201 sayılı Tebligat Kanunu. - Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik.6) GENEL HUKUK BİLGİSİ(5 soru) - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri. - 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm. - 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı. - 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü. - 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım. - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm.7) KALEM MEVZUATI (15 soru) - Bölge Adliye ve Adlî Yargı ilk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik -13- X) ŞOFÖR1) a) 2992 SAYILI ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (8 soru) - İkinci Kısım - Üçüncü Kısım - Dördüncü Kısımb) BAKANLIK GENELGELERİ(2 soru) - 129/1 sayılı İMİD Genelgesi-Resmi taşıt kullanımı.2) ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ(10 soru) -Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları)(T.C. Anayasasının yargı bölümü) - 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun - 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun - 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı.3) TRAFİK MEVZUATI(40 soru) - 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu. (15 soru) - Karayolları Trafik Yönetmeliği.(1. kısım, 6. kısım, 7. kısım)(15 soru) - Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelik. (10 soru)

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz 2016 GYS Adalet Bakanlığı Konu Özetli Açıklamalı Tamamı Çözümlü Soru Bankası i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap 2016 GYS Adalet Bakanlığı Konu Özetli Açıklamalı Tamamı Çözümlü Soru Bankası.

...laycı tavır içeren, fiyat bilgisi verilen, soru sorulan, link verilen, karşılaştırma ... GYS Adalet Bakanlığı Konu Özetli Tamamı Çözümlü... - Atlas Kitap ... ... - Konu Özetli- Açıklamalı- Tamamı Çözümlü SORU BANKASISORU DAĞILIMIIII-GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV DERS KONULARI: Görevde yükselme sınavı Adalet Bakanlığı... 10. Sınıf Coğrafya Aktif Soru Bankası. Kolektif. Körfez Yayınları. Yayınevinin diğer kitapları. 2016 ALES VIP Son 4 Yılın Çıkmış Soruları 8 Sınav + Çözümleri. ...Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Çözümlü Deneme Testi.1. GYS ... Konu Özetli Açıklamalı GYS Adalet Bakanlığı Soru Bankası... ... . ...Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Çözümlü Deneme Testi.1. GYS Adalet Bakanlığı Doğru Tercih Konu Özetli Açıklamalı Soru...